Przygotowanie wizualizacji

MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki

Os. Kosmonautów 14/158

61-631 Poznań

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIG 6.1/1/1

  W związku z realizacją przez MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki projektu pt. Rozwój eksportu w firmie MOA Marek Maciuba Wojciech Łanecki Spó����ka Cywilna ” wspó��finansowanego w ramach Działania 6.1 Paszport do Eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr wniosku WND-POIG.06.01.00-30-092/12 zwracam się z��prośbą o przedstawienie oferty na zakup następującego opracowania:

Przygotowanie wizualizacji

               
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W zakres opracowania systemu żaluzji fasadowych wchodzi:
  1. Przygotowanie wizualizacji w formie 10 krótkich filmów pokazujących zasadę działania i możliwości zastosowania systemów fasadowych firmy MOA  na potencjalnych lokalizacjach.
  2. Zleceniodawca będzie przesy����������������a���� każdorazowo za��������������������������������������ożenia do filmu
  3. Wizualizacje powinny być wykonane każdorazowo w terminie 10-14 dni od otrzymania założe����.
  • Termin realizacji
Wymagana realizacja zamówienia w terminie  od 15.05.2014  do 30.10.2015 r. Miejscem dostarczenia opracowania będzie siedziba firmy MOA s. c., os. Kosmonautów 14/158, 61-631 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl  
  • Termin i miejsce składania ofert
Oferta mo��e być przekazana pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl, osobiście bądź drogą pocztową na adres: MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki os. Kosmonautów 14/158 61-631 Poznań. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2014 r., godz. 16.00.  
  • Oczekiwany zakres oferty
Oferta powinna zawierać: –      �� pełną nazwę oferenta –     ������������  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP –   ������    cenę całościową przedstawionej oferty  oraz ceną za jeden film (cenę netto oraz brutto) – ������������������������������   ������ informacj�������� na temat zakresu przedmiotowego opracowania -��������  ���������� ���� dat�� sporządzenia oferty, termin ważności, planowany termin wykonania, warunki p��������atności –   ������  ������ czytelny podpis oraz piecz����������������ć firmowa.  
  • Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Ponadto zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w stosunku do oferentów. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiający uzna ofertę z najwi��kszą liczbą punktów. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.   Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: ü  ��   Cena (ocena dokonywana b��dzie według poniższego wzoru) ������� waga 100%
Cena najkorzystniejszej oferty

x 100pkt x waga (100%) = punktacja oferty badanej

Cena oferty badanej

 
  • Inne
a)   �������� Oferta powinna być ważna do 30.11.2015 r. b)     W toku badania i oceny ofert zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert. c)      Oferent ponosi wszelkie koszty zło��enia i przygotowania oferty. d)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.   Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Maciuba pod numerem telefonu: 501 027 234 oraz adresem email: m.maciuba@moa.pl.   Do zapytania ofertowego dołączony zosta�� formularz ofertowy (zał��cznik nr 1), na którym obowiązkowe jest sk��adanie ofert.     Z poważaniem,     Pobierz zapytanie w formacie .doc Pobierz formularz ofertowy (załącznik nr1)