Rozbudowa strony internetowej

MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki

Os. Kosmonautów 14/158

61-631 Pozna��

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIG 6.1/1/2

  W związku z realizacją przez MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki projektu pt. Rozwój eksportu w firmie MOA Marek Maciuba Wojciech Łanecki Spółka Cywilna ” współfinansowanego w ramach Działania 6.1 Paszport do Eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr wniosku WND-POIG.06.01.00-30-092/12 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup następującego opracowania:

    ��           Rozbudowa strony internetowej

 

  • Szczegó��owy opis przedmiotu zamówienia:
W zakres opracowania systemu żaluzji fasadowych wchodzi:
  1. Przygotowanie atrakcyjnej i komunikatywnej strony internetowej o produktach MOA w języku polskim, angielskim, niemieckim
  2. Opracowanie biblioteki produktów do pobierania.
  • Termin realizacji
Wymagana data realizacji zamówienia do 15.06.2014 r. Miejscem dostarczenia opracowania będzie siedziba firmy MOA s. c., os. Kosmonautów 14/158, 61-631 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl  
  • Termin i miejsce składania ofert
Oferta może by������ przekazana poczt�� elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl, osobiście bądź drogą pocztową na adres: MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki os. Kosmonautów 14/158 61-631 Pozna��. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2014 r., godz. 16.00.  
  • Oczekiwany zakres oferty
Oferta powinna zawierać: –   ����    pełną nazwę oferenta –        adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP –        cenę przedstawionej oferty ��(cenę netto oraz brutto) –   ���������� �� informacj�� na temat zakresu przedmiotowego opracowania –    ����   dat���������������� sporz����dzenia oferty, termin ważno��ci, planowany termin wykonania, warunki p��������atności – ������������    czytelny podpis oraz pieczę���������� firmowa.  
  • Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Ponadto zamawiający dołoży wszelkich stara�� w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywno��ci w stosunku do oferentów. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiający uzna ofertę z największą liczbą punktów. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.   Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: ü      Cena (ocena dokonywana będzie według poniższego wzoru) – waga 100%
Cena najkorzystniejszej oferty

x 100pkt x waga (100%) = punktacja oferty badanej

Cena oferty badanej

 
  • Inne
a)����������     Oferta powinna być ważna do 15.06.2014 r. b)     W toku badania i oceny ofert zamawiający mo����������������e wnioskowa�� o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści z��ożonych ofert. c)    �� Oferent ponosi wszelkie koszty złożenia i przygotowania oferty. d)��    Zamawiaj��cy zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.   Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Maciuba pod numerem telefonu: 501 027 234 oraz adresem email: m.maciuba@moa.pl.   Do zapytania ofertowego dołączony został formularz ofertowy (załącznik nr 1), na którym obowiązkowe jest składanie ofert.     Z poważaniem,     Pobierz zapytanie w formacie .doc [/button] Pobierz formularz ofertowy (załącznik nr1)