Zakup bazy architektów

Poznań, 26.05.2014 r.

MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki Os. Kosmonaut��w 14/158 61-631 Poznań  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIG 6.1/1/4

  W związku z realizacją przez MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łaneckiprojektu pt. Rozwój eksportu w firmie MOA Marek Maciuba Wojciech ������������anecki Spółka Cywilna ”wsp��łfinansowanego w ramach Działania 6.1 Paszport do Eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr wniosku WND-POIG.06.01.00-30-092/12 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup następującego opracowania:

Zakup bazy architektów

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W zakres opracowania bazy danych wchodzi:
 1. Zakup bazy architektów pod kątem potencjalnych nabywców produkt��w MOA na rynku Niemieckim i Amerykańskim
 2. Wstępne rozpoznanie działalności potencjalnych biur architektonicznych pod kątem używania produktów firmy MOA w swoich projektach.
 3. Zakres bazy danych powinien zawierać: nazwę firmy, pełny adres, tel., fax, informację o osobach w zarządzie, poziom zatrudnienia
 • Termin realizacji
Wymagana data realizacji zamówienia do 04.07.2014 Miejscem dostarczenia opracowania będzie siedziba firmy MOA s. c., os. Kosmonaut��������������������w 14/158, 61-631 Pozna�� lub pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl  
 • Termin i miejsce sk��adania ofert
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl, osobiście bądź drogą pocztową na adres: MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki os. Kosmonaut����w 14/158 61-631 Poznań. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Termin składania ofert upływa w dniu 9.06.2014 r., godz. 16.00.  
 • Oczekiwany zakres oferty
Oferta powinna zawierać:
 • pełną nazwę oferenta
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
 • cenę przedstawionej oferty (cenę netto oraz brutto)
 • informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania

 • dat�� sporządzenia oferty, termin ważności, planowany termin wykonania, warunki płatności
 • czytelny podpis oraz pieczęć firmowa.
 
 • Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Ponadto zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w stosunku do oferentów. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiający uzna ofertę z najwi����kszą liczbą punktów. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.   Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następuj������ce kryteria:
 • Cena (ocena dokonywana b��dzie według poniższego wzoru) – waga 100%
Cena najkorzystniejszej oferty

x 100pkt x waga (100%) = punktacja oferty badanej

Cena oferty badanej

 
 • Inne
 1. Oferta powinna być wa������na do 15.06.2014 r.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących tre��ci złożonych ofert.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty złożenia i przygotowania oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
  Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Maciuba pod numerem telefonu: 501 027 234 oraz adresem email: m.maciuba@moa.pl.   Do zapytania ofertowego dołączony został formularz ofertowy (za��ącznik nr 1), na którym obowi��zkowe jest składanie ofert.     Z poważaniem,     Pobierz formularz ofertowy (załącznik nr1) Pobierz formularz ofertowy (załącznik nr1)