Zabudowa stoiska R+T Stuttgart

MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki Os. Kosmonautów 14/158 61-631 Poznań  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIG 6.1/2/2

  W związku z realizacją przez MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łaneckiprojektu pt. Rozwój eksportu w firmie MOA Marek Maciuba Wojciech Łanecki Spółka Cywilna ”wsp������������������������łfinansowanego w ramach Działania 6.1 Paszport do Eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr wniosku WND-POIG.06.01.00-30-092/12 zwracam się z prośb�� o przedstawienie oferty na:

Wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej 20m2, stoisko nr 9C91 w hali nr 9 .

Dotyczy Targów R+T w Stuttgarcie (Niemcy) w dniach 24-28.02.2015.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zabudowa dotyczy powierzchni wystawienniczej w zabudowie szeregowej o wymiarach szer. 5m x gł.4m , z jedną stroną ���������otwartą�����������.
 2. Wykonanie indywidualnej zabudowy wraz z podwieszeniem wg koncepcji stoiska z załącznika nr 2.
 3. Oferta winna uwzględniać zawiera���� wykonanie pod����ogi z wykładziny lub paneli podłogowych, a także wyposażenie zaplecza w postaci lodówki, ekspresu do kawy i naczyń, wyposażenie w formie minimum trzech foteli, dwóch stolików oraz ekranu LCD, branding stoiska w formie podświetlanego banera oraz loga firmy MOA.
Termin realizacji Wymagana data realizacji zamówienia do 23.02.2015 r.  
 • Termin i miejsce składania ofert
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczn�� na adres: m.maciuba@moa.pl, osobiście bąd������������ drog�������� pocztową na adres: MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki os. Kosmonautów 14/158 61-631 Poznań. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Termin składania ofert up��ywa w dniu 30.10.2014 r., godz. 16.00.  
 • Oczekiwany zakres oferty
Oferta powinna zawierać:
 • pe��ną nazw�� oferenta
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
 • cen�� przedstawionej oferty (cenę netto oraz brutto)
 • informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania

 • datę sporządzenia oferty, termin ważności, planowany termin wykonania, warunki płatności
 • czytelny podpis oraz pieczęć firmowa.
 
 • Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzysto����ci. Ponadto zamawiający doło������y wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywno����������ci w stosunku do oferentów. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiaj������cy uzna ofertę z największą liczbą punktów. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.   Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 • Cena (ocena dokonywana będzie wed��ug poniższego wzoru) – waga 100%
Cena najkorzystniejszej oferty

x 100pkt x waga (100%) = punktacja oferty badanej

Cena oferty badanej

 
 • Inne
 1. Oferta powinna być ważna do 24.02.2015 r.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty złożenia i przygotowania oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
  Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Maciuba pod numerem telefonu: 501 027��234 oraz adresem email: m.maciuba@moa.pl.   Do zapytania ofertowego do��ączony został formularz ofertowy (załącznik nr 1), na którym obowi��zkowe jest składanie ofert.     Z poważaniem,   Pobierz formularz ��- [bqdownload file=”Formularz ofertowy – zabudowa stoiska R+T Stuttgart – za������������cznik nr 1.doc” style=”button” color=”#111″] Pobierz formularz ��-����[bqdownload file=”Zapytanie ofertowe – zabudowa stoiska R+T Stuttgart – załącznik nr 2 – 2014_10_15.doc” style=”button”����������color=”#111″] Pobierz formularz  – [bqdownload����file=”Zapytanie ofertowe – zabudowa stoiska R+T Stuttgart – 2014_10_15.doc” style=”button” color=”#111″]