Zapytanie ofertowe – opracowanie wstępnego orzecznictwa wynalazku

Poznań, 31.03.2014 r.

MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech ����anecki Os. Kosmonautów 14/158 61-631 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIG 5.4.1/1

W związku z realizacją przez MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki projektu pt. �����������������������������Objecie międzynarodow���� ochron�� patentową wynalazku żaluzja fotowoltaiczna.” wspó��finansowanego w ramach Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr wniosku WND-POIG.05.04.01-30-051/13 zwracam si�� z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie:

Wstępnego orzecznictwa rzecznika patentowego wynalazku żaluzja fotowoltaiczna

 • Szczegółowy opis przedmiotu zam����������wienia:
W zakres opracowania bazy danych wchodzi:
 1. Opisanie znanego stanu techniki w odniesieniu do wynalazku
 2. Przeszukanie baz patentowych typu: ESPACENET, Baza Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, baza serwer publikacji udostępniona przez Urząd Patentowych Rzeczypospolitej polskiej i innych baz patentowych pod kątem podobnym rozwi��������zań
 3. Określenie potencjału patentowego wynalazku
 • Termin realizacji
Wymagana data realizacji zamówienia do 1.09.2014 Miejscem dostarczenia opracowania b��dzie siedziba firmy MOA s. c., os. Kosmonaut������w 14/158, 61-631 Pozna�� lub pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl
 • Termin i miejsce składania ofert
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl, osobiście bądź drogą pocztową na adres: MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki os. Kosmonaut��w 14/158 61-631 Pozna��. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2014 r., godz. 16.00.
 • Oczekiwany zakres oferty
Oferta powinna zawierać:
 • pełną nazw�� oferenta
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
 • cenę przedstawionej oferty (cenę netto oraz brutto)
 • informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania

 • datę sporz��dzenia oferty, termin ważności, planowany termin wykonania, warunki płatności
 • czytelny podpis oraz pieczęć firmowa.
 • Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Ponadto zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w stosunku do oferent����w. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiający uzna ofertę z największą liczbą punkt��w. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Wyb��r najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 • Cena (ocena dokonywana będzie według poniższego wzoru) – waga 100%
Cena najkorzystniejszej oferty

x 100pkt x waga (100%) = punktacja oferty badanej

Cena oferty badanej

 • Inne
 1. Oferta powinna być ważna do 1.09.2014 r.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty z��ożenia i przygotowania oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub uniewa��nienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Maciuba pod numerem telefonu: 501 027 234 oraz adresem email: m.maciuba@moa.pl. Z poważaniem,       Pobierz formularz  – [bqdownload file=”Zapytanie ofertowe – opracowanie wstępne orzecznictwa wynalazku – 2014_03_31.doc” style=”button” color=”#111″]