Zapytanie ofertowe – analiza techniczna

Poznań, 27.10.2014 r.

MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki Os. Kosmonautów 14/158 61-631 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POG 5.4.1/ 3

W zwi��zku z realizacją przez MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki projektu pt. Objecie międzynarodową ochroną patentową wynalazku żaluzja fotowoltaiczna.” wspó��finansowanego w ramach Działanie 5.4 Zarządzanie własno��cią intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony w��asności przemysłowej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr wniosku WND-POIG.05.04.01-30-051/13 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie:

Analizy technicznej wynalazku pod katem wymogów technicznych obowiązujących na rynkach zagranicznych

 • Szczegółowy opis przedmiotu zam����wienia:
Przeprowadzenie analizy technicznej wynalazku pod katem wymogów technicznych obowiązujących na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego i amerykańskiego. W zakres opracowania systemu żaluzji wchodzi:
 1. Symulacje wytrzymałościowe panelu żaluzji na budynku w 3 u��ożeniach kątowych w warunkach wiatrowych określonych normami.
 2. Badanie wytrzyma��������ości elementu nośnego żaluzji w 5 konfiguracjach materiałowych.
 • Termin realizacji
Wymagana data realizacji zamówienia do 15.12.2014 r. Miejscem dostarczenia opracowania będzie siedziba firmy MOA s. c., os. Kosmonautów 14/158, 61-631 Pozna�� lub pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl
 • Termin i miejsce składania ofert
Oferta mo��e być przekazana pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl, osobiście bądź drogą pocztową na adres: MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki os. Kosmonautów 14/158 61-631 Poznań. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy w miejscu publicznie dost��pnym. Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2014 r., godz. 16.00.
 • Oczekiwany zakres oferty
Oferta powinna zawierać:
 • pełną nazwę oferenta
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
 • cenę przedstawionej oferty (cenę netto oraz brutto)
 • informacj�� na temat zakresu przedmiotowego opracowania

 • datę sporz��dzenia oferty, termin ważności, planowany termin wykonania, warunki płatności
 • czytelny podpis oraz pieczęć firmowa.
 • Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzysto��ci. Ponadto zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interes��w rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w stosunku do oferentów. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiający uzna ofertę z największą liczbą punktów. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Wyb����r najkorzystniejszej oferty nast������������pi w oparciu o następujące kryteria:
 • Cena (ocena dokonywana będzie według poniższego wzoru) – waga 100%
Cena najkorzystniejszej oferty

x 100pkt x waga (100%) = punktacja oferty badanej

Cena oferty badanej

 • Inne
 1. Oferta powinna być ważna do 31.12.2014 r.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty złożenia i przygotowania oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Maciuba pod numerem telefonu: 501 027 234 oraz adresem email: m.maciuba@moa.pl. Z poważaniem,     Pobierz formularz  – Zapytanie ofertowe – analiza techniczna.doc”