Zapytanie ofertowe – analiza marketingowa

Poznań, 27.10.2014 r.

MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech ��anecki Os. Kosmonautów 14/158 61-631 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIG 5.4.1/2

W związku z realizacją przez MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki projektu pt. �������������������������������Objecie międzynarodową ochroną patentową wynalazku żaluzja fotowoltaiczna.” wsp������finansowanego w ramach Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr wniosku WND-POIG.05.04.01-30-051/13 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie:

Przygotowanie analizy marketingowej mającej na celu określeniu perspektyw rynkowych oraz określenie właściwej drogi dotarcia do klientów docelowych a także opracowanie odpowiednich metod współpracy z partnerami w celu wspierania komercjalizacji wynalazku żaluzji solarnej

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W zakres opracowania bazy danych wchodzi:
 1. ANALIZA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA POD KĄTEM PRODUKTÓW I USŁUG

 2. WYBÓR RYNK����W DOCELOWYCH DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ

 3. ANALIZA RYNKU EUROPEJSKIEGO I I USA POD KĄTEM PERSPEKTYW ROZWOJU FOTOWOLTAIKI

 4. BIEŻĄCA SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTWA W NAJWAŻNIEJSZYCH OBSZARACH FUNKCJONOWANIA

 5. ANALIZA SWOT DLA WYNALAZKU ��ALUZJA FOTOWOLTAICZNA

 6. CELE I STRATEGIA EKSPORTOWA

 7. REKOMENDACJA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ

 8. WYB��R DZIA��AŃ DO REALIZACJI

Termin realizacji

Wymagana data realizacji zamówienia do 15.12.2014 Miejscem dostarczenia opracowania b��dzie siedziba firmy MOA s. c., os. Kosmonautów 14/158, 61-631 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl
 • Termin i miejsce składania ofert
Oferta mo��e być przekazana pocztą elektroniczną na adres: m.maciuba@moa.pl, osobiście bądź drogą pocztową na adres: MOA s. c. Marek Maciuba Wojciech Łanecki os. Kosmonautów 14/158 61-631 Poznań. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Termin sk��adania ofert upływa w dniu 10.11.2014 r., godz. 16.00.
 • Oczekiwany zakres oferty
Oferta powinna zawierać:
 • pełną nazwę oferenta
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
 • cen�� przedstawionej oferty (cenę netto oraz brutto)
 • informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania

 • datę sporządzenia oferty, termin ważności, planowany termin wykonania, warunki płatności
 • czytelny podpis oraz piecz��ć firmowa.
 • Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Ponadto zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w stosunku do oferentów. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiający uzna ofertę z najwi��ksz�� liczb�� punktów. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o nast����pujące kryteria:
 • Cena (ocena dokonywana będzie według poniższego wzoru) – waga 100%
Cena najkorzystniejszej oferty

x 100pkt x waga (100%) = punktacja oferty badanej

Cena oferty badanej

 • Inne
 1. Oferta powinna być ważna do 31.12.2014 r.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty złożenia i przygotowania oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Maciuba pod numerem telefonu: 501 027 234 oraz adresem email: m.maciuba@moa.pl. Z powa����aniem,